6400 UPPER FRAME & COUNTERWEIGHT

UPPER FRAME & COUNTERWEIGHT
1 41K3-24002  Counterweight 1
  41K3-26001  Counterweight 1
2 S018-361356  Bolt-Hex 5
3 S441-360006  Washer-Hardened 5
4 S391-045075Z  Shim-Round(1.0t) 5
5 S392-045075Z  Shim-Round(2.0t) 5
6 S393-045075Z  Shim-Round(3.0t) 5
8 46Q4-21200  Cap 2
9 41K3-24021  Cover-Cwt 1
10 S037-102556  Bolt-W/Washer 4
11 S661-301200  Grommet 4
12 41K4-24080  Grommet 2
13 41QA-40160  Cap-Hex 8
20 41K3-04012  Upper Frame Wa 1
  41K3-04013  Upper Frame Wa 1